Algemene Voorwaarden Koot Maatwerk

Tot stand gekomen op 18 mei 2020.

Algemene Voorwaarden Koot Maatwerk, gevestigd aan Zinkeling 85, 2771 NZ te Boskoop, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77770811.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Koot Maatwerk:   

Koot Maatwerk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 77770811.

Overeenkomst

Elke Overeenkomst gesloten tussen Koot Maatwerk en de Opdrachtgever.

Opdrachtgever:

Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Opdrachtgever worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument:

De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Bedrijf:

De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Product:

Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Koot Maatwerk.

Opdracht:  

De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Koot Maatwerk voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Koot Maatwerk en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Koot Maatwerk, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Koot Maatwerk en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Koot Maatwerk zijn overeengekomen.

Indien Koot Maatwerk niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koot Maatwerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Koot Maatwerk zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Koot Maatwerk kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Koot Maatwerk daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koot Maatwerk anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Koot Maatwerk niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Koot Maatwerk.

Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst

Koot Maatwerk en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Koot Maatwerk als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Koot Maatwerk de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Artikel 6 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Koot Maatwerk de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Koot Maatwerk zal voor deze noodzakelijke aanvullende werkzaamheden meerkosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Koot Maatwerk zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Koot Maatwerk de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Koot Maatwerk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Koot Maatwerk proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Indien Koot Maatwerk op verzoek van of door het toedoen van de Opdrachtgever veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden moet aanbrengen, zal Koot Maatwerk hiervoor meerkosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Koot Maatwerk zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Koot Maatwerk kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Koot Maatwerk zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

Koot Maatwerk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Koot Maatwerk heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Koot Maatwerk heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Koot Maatwerk het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Koot Maatwerk niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Koot Maatwerk het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst (daaronder ook begrepen: de benodigde vergunning, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en dergelijke) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Koot Maatwerk. De Opdrachtgever dient de gegevens, instructies en documenten vrij van virussen en defecten en duidelijk leesbaar aan Koot Maatwerk ter beschikking te stellen.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de benodigde gegevens, instructies en documenten (genoemd in dit artikel). Mocht blijken dat de Opdrachtgever toch niet beschikt over een (toereikende) vergunning, ontheffing, goedkeuring, toewijzing of dergelijke, is Koot Maatwerk daarvoor nooit aansprakelijk. Mochten de reeds verrichte werkzaamheden van Koot Maatwerk, door het ontbreken van een (toereikende) vergunning, ontheffing, goedkeuring, toewijzing of dergelijke, ongedaan gemaakt moeten worden of gewijzigd moeten worden, zit dit niet bij het tarief inbegrepen. Koot Maatwerk zal hiervoor meerkosten in rekening brengen.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Koot Maatwerk het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Koot Maatwerk is nooit aansprakelijk voor schade doordat hij is uitgegaan van onjuiste door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, instructies en documenten.

Artikel 9 Tarieven

De tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals reis-, verblijf-, parkeer-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Koot Maatwerk.

Van alle bijkomende kosten zal Koot Maatwerk tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10 Wijziging tarieven

Indien Koot Maatwerk bij het sluiten van de Overeenkomst een vast tarief overeenkomt, dan is Koot Maatwerk gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Koot Maatwerk het voornemen heeft het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Koot Maatwerk rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Koot Maatwerk alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Koot Maatwerk zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Koot Maatwerk zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Uitvoering Diensten

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op zowel de locatie van Koot Maatwerk, als op locatie van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Koot Maatwerk toegang heeft tot de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en dient ervoor te zorgen dat deze plaats vrij zijn van objecten, zodat Koot Maatwerk ongestoord zijn werkzaamheden kan verrichten.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Koot Maatwerk tijdig, in ieder geval voordat hij begint met zijn werkzaamheden, kan beschikken over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige -uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden- gangbare aansluitingsmogelijkheden.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken, zoals elektriciteit, water, gas en licht, maar ook andere hulpmiddelen, kosteloos beschikbaar zijn. Indien deze benodigde zaken niet kosteloos beschikbaar zijn, komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Extra kosten en/of verloren arbeidsuren als gevolg van het niet hebben van toegang tot de plaats van de werkzaamheden (dan wel door in de weg staande objecten), het niet kosteloos en tijdig beschikken over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en overige gangbare aansluitingsmogelijkheden en het uitvallen van water, gas en stroom komen voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat, door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Koot Maatwerk behoren, zodanig en tijdig worden verricht en/of opgeleverd, dat de uitvoering van de werkzaamheden van Koot Maatwerk daaraan niet in de weg staat en daar geen vertraging van ondervindt.

De Opdrachtgever draagt het risico van schade die ontstaan is door het gebruik van ongeschikte of gebreken aan zaken, goederen, bouwstoffen, materialen en dergelijke die van hem/haar afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door de Opdrachtgever aangewezen leverancier. Koot Maatwerk is nooit aansprakelijk voor dergelijke schade.

De Opdrachtgever dient bij Koot Maatwerk melding te maken van kabels, leidingen en buizen die zich onder de grond bevinden. Koot Maatwerk is nooit aansprakelijk voor schade door/aan kabels, leidingen en buizen die zich in de grond bevinden en waarvan de Opdrachtgever geen tijdige melding heeft gedaan bij Koot Maatwerk.

Artikel 12 Levering Producten

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf.

Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever

Levering vindt plaats op locatie van Koot Maatwerk of op het door de Opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 13 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden en de levering zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Koot Maatwerk opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden of voor de levering van de zaak een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Koot Maatwerk gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of de levering, vangen deze termijnen aan nadat de Opdrachtgever deze aan Koot Maatwerk heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn of leveringstermijn dient de Opdrachtgever Koot Maatwerk schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Koot Maatwerk alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering of levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Koot Maatwerk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Koot Maatwerk binnen deze termijn niet over tot uitvoering of tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken, dan wel het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Koot Maatwerk.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht of op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Koot Maatwerk in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Koot Maatwerk totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Koot Maatwerk aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

De Opdrachtgever dient een aanbetaling te voldoen aan Koot Maatwerk, voordat Koot Maatwerk begint het de uitvoering van de werkzaamheden. De hoogte van de aanbetaling verschilt per Opdracht en is afhankelijk van de waarde/kosten van het inkoopmateriaal en dergelijke (de ingekochte goederen/producten). Het resterende bedrag dient, middels een factuur, te worden voldaan bij de uiteindelijke levering. Deze betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Koot Maatwerk aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Koot Maatwerk is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

Koot Maatwerk en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Koot Maatwerk en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Koot Maatwerk onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Koot Maatwerk, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Koot Maatwerk, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Koot Maatwerk pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Koot Maatwerk de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 18 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Koot Maatwerk het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Koot Maatwerk bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Koot Maatwerk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Koot Maatwerk kan worden gevergd.

Koot Maatwerk behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Koot Maatwerk bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Koot Maatwerk bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Koot Maatwerk omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Koot Maatwerk kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Koot Maatwerk kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Koot Maatwerk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Koot Maatwerk de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Koot Maatwerk niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Koot Maatwerk geleden schade.

Artikel 20 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Koot Maatwerk of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koot Maatwerk geen invloed kan uitoefenen en waardoor Koot Maatwerk niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Koot Maatwerk in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Koot Maatwerk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koot Maatwerk zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Koot Maatwerk als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Koot Maatwerk zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Koot Maatwerk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koot Maatwerk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 Retourneren, ruilen en terugbetaling

Koot Maatwerk doet er alles aan om de Opdrachtgever via de website zo volledig mogelijk te informeren over zijn Producten en Diensten. Mocht een Product of een Dienst desondanks niet aan de verwachting van de Opdrachtgever voldoen, bestaat er geen mogelijkheid voor de Opdrachtgever om het Product/de Dienst te retourneren, om te ruilen voor iets anders of een (gedeeltelijke) terugbetaling te ontvangen, dit gelet op het feit dat Koot Maatwerk de Producten en Diensten op maat maakt voor de Opdrachtgever.

Artikel 22 Garanties

Koot Maatwerk garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst. Koot Maatwerk garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Daarnaast garandeert Koot Maatwerk dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Met betrekking tot de verschillende Diensten en Producten gelden verschillende garantietermijnen.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Koot Maatwerk, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of de zaken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Koot Maatwerk in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Koot Maatwerk geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Eventuele garantie is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.

Artikel 23 Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden/de geleverde Producten op het moment van op- en aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na oplevering van de werkzaamheden/de levering van het Product schriftelijk aan Koot Maatwerk gemeld te worden.

Voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van het gebrekkige Product zal Koot Maatwerk aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Koot Maatwerk nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Koot Maatwerk niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Koot Maatwerk binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

Koot Maatwerk is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Koot Maatwerk.

 

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Koot Maatwerk is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Koot Maatwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Koot Maatwerk is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Koot Maatwerk kenbaar behoorde te zijn.

Koot Maatwerk is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Koot Maatwerk de Opdrachtgever een advies geeft, geeft hij dit advies naar beste inzicht. Dit advies is altijd vrijblijvend. Koot Maatwerk accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koot Maatwerk of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Koot Maatwerk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koot Maatwerk beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Koot Maatwerk aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Koot Maatwerk overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Koot Maatwerk aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Koot Maatwerk te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Koot Maatwerk vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 25 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Koot Maatwerk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Koot Maatwerk door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Koot Maatwerk zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koot Maatwerk en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 26 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Koot Maatwerk en de door Koot Maatwerk (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Opdrachtgever Koot Maatwerk ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 27 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Koot Maatwerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Koot Maatwerk behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 28 Privacy

Koot Maatwerk handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Koot Maatwerk verstrekt, zal Koot Maatwerk zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Koot Maatwerk zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Koot Maatwerk mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Koot Maatwerk niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Koot Maatwerk de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, dient de Opdrachtgever dit kenbaar te maken.

Artikel 29 Wijziging Algemene Voorwaarden

Koot Maatwerk heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Koot Maatwerk zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 30 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koot Maatwerk partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Koot Maatwerk en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 31 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 77770811.